“databased dicision making”

Hoe interpreteer en vertaal ik, op effectieve wijze de juiste data om zo tot goede conclusies te komen om zo te beslissen hoe ik optimaal kan handelen in het welzijn van al mijn leerlingen?

 

De FOCUS trainingen van de Universiteit Twente zijn effectief gebleken! Nu is het tijd voor FOCUS-2017!

 

  • Administratie teruggebracht tot de essentie
  • Inclusief de Video Feedback Buddy!
  • Ondersteuning in een exclusieve omgeving op onze site (kennisclips, documenten, instructievideo’s)
  • Analyseren van toetsen in het leerlingvolgsysteem
  • Analyseren binnen “assessment of learning”
  • Meer coaching in de klas
  • “good practices” staan centraal
  • Planmatig handelen gericht op de praktijk
  • Eenduidige visie op onderwijskwaliteit
  • Veel feedback voor alle deelnemers

 

Wat is er anders?

Door de ervaringen van jaren FOCUS met elkaar te combineren is er nu de “FOCUS training 2017”. Alle krachtige aspecten zijn behouden! De training is up to date en aangevuld met krachtige tools!

De visie:

Door binnen cyclisch handelen alle kwalitatieve en kwantitatieve data doorgaand te analyseren, maar ook tijdens de lessen “assesment of learning” centraal te zetten kan de leerkracht en de school de voortgang van leerlingen optimaal monitoren. De hieraan gekoppelde doelen leggen de basis voor een didactisch en pedagogisch plan dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. Door structurele evaluatie tijdens de lessen en in de school blijft men zich continu verbeteren.

Dit alles tezamen met krachtige tools zoals de Video Feedback Buddy, een ondersteunende website, documenten die volledig op elkaar aansluiten, bijeenkomsten waar mensen praktisch aan de slag gaan maakt deze training uniek.

De doelstelling

Na afloop van de training …

1…werken de deelnemende scholen planmatig en cyclisch aan het continue verbeteren  van hun onderwijs.

2…wordt het leerlingvolgsysteem in de scholen volledig benut voor de analyse van de onderwijsresultaten op groeps– en schoolniveau.

3…worden elk half jaar expliciet evalueerbare en uitdagende doelen vastgesteld die passen bij de vastgestelde onderwijsbehoeften, aan de hand van alle beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve data.

4…stemmen de leraren hun didactiek weloverwogen af op de geconstateerde onderwijsbehoeften, en op de gestelde doelen.

5…werken alle leraren op basis van planmatig handelen waarin de huidige en beoogde situatie van de leerlingen evenals de voor hen geschikte onderwijsaanpak is aangegeven.

6…moet samenwerking leiden tot uitwisseling van “good practices” mbv de Video Feedback Buddy.

7…vinden leerkrachten en schoolleiders het gewoon om doelgericht te werken.

8…worden de lessen optimaal gebruikt in het kader van “Assesment of learning”

 

De FOCUS-training is sterk praktijkgericht; vanaf de eerste dag gaat u aan de gang met uw eigen
leerlingvolgsysteemgegevens
en leert u om die volledig en correct te analyseren en interpreteren. Uiteindelijk moeten data, de lessen, het collegiaal overleg, het delen van “good practices”, en de grote hoeveelheid aan feedback school op een hoger niveau plaatsen.

Om de implementatie binnen de school te verankeren hebben we gekozen voor een teamtraining met een longitudinale opzet: het gehele team volgt gedurende een periode van twee schooljaren de training.

 

De didactiek binnen de training is van groot belang, daarom passen trainers zich aan bij waar de school mee bezig is. Wij richten ons op de Rekenen en Spelling. Indien nodig kunnen er trainingsdagen ingeroosterd worden om inhoudelijk verder in te gaan op het vakgebied.